BIZ hakda

Üstünlik

 • biz hakda1
 • biz hakda2

Peisir

Giriş

PEISIR, uly aralyk çişýän membrananyň gurluşy kosmos çözgütlerini dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji.Milli ýokary tehnologiýaly we Zhongguancun ýokary tehnologiýaly kärhana.Sosial ykdysadyýetiň durnukly ösüşine ünsi jemleýäris we çişip bolýan membrananyň gurluşy senagatynyň hünär hyzmatlarynyň tutuş prosesine ygrarlydyrys, dürli ugurlarda çişip bolýan membrananyň gurluşy pudagynyň yzygiderli ösmegine kömek edýäris, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýarys, sagdyn, akylly ýaşyl bina, adamlar üçin ýokary hilli ýaşaýyş meýdany döretmek biziň jogapkärçiligimizdir.

 • 20
  20 ýyl bäri döredildi
 • 30
  Çişýän membrananyň gurluşlary pudagynda 30 ýyllyk tejribe
 • 1000+
  dürli pudaklary öz içine alýan amaly ýagdaýlar
 • 3
  esasy gözleg ugurlary

önümleri

Innowasiýa

 • Çişýän membrananyň gurluş binalarynyň ulanylyşy we ösüş tendensiýasy

  Programma we Develo ...

  Gysgaça mazmun Çişýän membrananyň gurluşy, ýeňil, güýçli we ajaýyp ses izolýasiýa binasy görnüşi hökmünde soňky ýyllarda gurluşyk pudagynda giňden ulanyldy.Degişli içerki we daşary ýurt edebiýatlaryna esaslanyp, bu kagyz çişýän membrananyň gurluş binalarynyň ösüş taryhyny, ýörelgelerini we ulanylyşyny yzygiderli seljerýär we geljekdäki ösüş tendensiýasyny ara alyp maslahatlaşýar.Açar sözler: çişýän membrananyň gurluşy;ýeňil agram;ses izolýasiýa ýerine ýetirijisi ...

 • Gazagystanyň paýtagty Astanadaky howa film futbol stadiony, şeýle hem howa film tehnologiýasy bilen gurlan ýapyk stadion.

  Howa-film futboly ...

  Düşündiriş Gazagystanyň paýtagty Astanadaky howa filmli stadion, şeýle hem Peishi Film Industry Company tarapyndan dizaýn edilen, öndürilen we gurnalan howa film tehnologiýasy bilen gurlan ýapyk stadiondyr.Futbol meýdançasy 2007-nji ýylda gurlup başlandy. Howanyň membranasynyň gurluşy 11,7 müň inedördül metr meýdany eýeleýär.Futbol meýdançasynyň uzynlygy 105 metr, ini 68 metr we beýikligi 25 metr.Gurlup gutarandan gysga wagtyň içinde futbol stadiony Gazagyň esasy ýerine öwrüldi ...

 • Stadionlary rewolýusiýa etmek Pei Şi filmleriniň çişip bolýan stadionynyň çeýeligi, çydamlylygy we energiýa netijeliligi

  Stadiu rewolýusiýasy ...

  Düşündiriş Pei Shi Films 'Inflatable stadiony, öň gören adaty stadionyňyzdan tapawutlylykda, öwrülişikli täze önüm.Örän çeýe, çydamly we iň aşa howa şertlerine çydap bilýän giňişlik döretmek üçin howa membranasynyň izolýasiýasyny ulanýan iň täze gimnaziýa.Demir betondan ýasalan adaty gimnaziýalardan tapawutlylykda, Peishi Membrane Company-iň howa membranasy gimnaziýasy ýeňil, çeýe howa membranasy materialdan ýasalýar ....

 • PEISIR howa-film ammary çykdajyly we köp görnüşli ammar

  PEISIR howa-film ammary ...

  Düşündiriş PEISIR Membranous Product (Pekin) kompaniýasy, esasan kömür we beýleki materiallary saklamak üçin ulanylýan howa film tehnologiýasyndan ýasalan bina.Esasy materialy, ýagtylyk geçirijiligi, çeýeligi we ýylylyk izolýasiýasy bolan we kömür we beýleki materiallary howa şertlerinden gowy gorap bilýän ýörite howa film materialy we beýleki kömekçi materiallardyr.Peishi Film Industry Co., Ltd.-iň howa filmli kömür guýusy öndürijide öňdebaryjy tehnologiýany we tehnologiýany kabul edýär ...

 • Pekin Sýaoýaoýuan asman gümmez toplumy Ynkylap fitnes maksatly ýer

  Pekin Sýaoýaoýuan Sk ...

  Düşündiriş Pekindäki sport höwesjeňleri we bedenterbiýe höwesjeňleri üçin iň esasy barjak ýer Pekin Sýaoýaoýuan asman gümmez toplumy bilen tanyşdyrmak.Bu toplum, iň täze tehnologiýa bilen häzirki zaman arhitekturasyny birleşdirip, öň görenleriňizden tapawutlylykda ajaýyp gurluş döretmek üçin innowasiýa in engineeringenerçilik eseri.Pekin Sýaoýaoýuan asman stadiony Çaoýangyň gülläp ösýän ýerinde ýerleşýär, gurluşyk meýdany takmynan 22,000 inedördül metre barabar ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat